Hvem er R&D Engineering?

Tak for din interesse i R&D Engineering A/S ("R&D", "vi", "os", "vores"). Hos R&D behandler vi dine personoplysninger i en række forskellige situationer.

Vi oplyser om vores behandling af dine personoplysninger, fordi vi er forpligtede hertil efter databeskyttelsesforordningen. Du kan nedenfor læse om formålene med og retsgrundlaget for behandlingen, samt se et overblik over modtagere og opbevaring af dine personoplysninger.

Dataansvar

R&D er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med

(i)     din brug af vores hjemmeside (cookies),
(ii)    din kommunikation med os,
(iii)   din modtagelse af vores newsletters og whitepapers, og
(iv)   vores kundeadministration

Formål og retsgrundlag

(i) Brug af vores hjemmeside (cookies)

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx din adfærd på hjemmesiden (dvs. hvilke sider, du har kigget på), hvilken browser du bruger, din geografiske placering, hvilken IP adresse du bruger samt dine login-oplysninger (brugernavn og password). Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Vi registrerer oplysningerne for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på hjemmesiden, samt for at føre statistik over brugen af vores hjemmeside. Derudover behandles oplysningerne i visse tilfælde for at kunne målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er

  • for nødvendige funktionalitetscookies: Cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden på hjemmesiden, og
  • for øvrige cookies: Cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi har indhentet dit samtykke.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik .

(ii) Når du kommunikerer med os

Hvis du som kunde, leverandør eller andet kontakter os (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver.

Vi behandler oplysningerne for at kunne håndtere og besvare dine henvendelser og for at kommunikere med dig og den virksomhed, som du repræsenterer.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, samt opfylde en aftale, vi måtte have indgået med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

(iii) Elektroniske nyhedsbreve

Når du tilmelder dig R&D's newsletters og whitepapers registrer vi din e-mailadresse samt navn, virksomhed, land og dine emnepræferencer. Vi registrerer disse oplysninger med henblik på at kunne sende dig relevante nyheder og whitepapers. Retsgrundlaget for vores behandling er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10.

(iv) Kundeadministration (CRM)

Hvis du selv er kunde eller repræsenterer en af vores kunder, kan vi registrere oplysninger om dig i vores CRM-system, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhed. Vi behandler disse oplysninger som led i vores daglige kundeadministration, herunder for at kunne opretholde kontakten og relationen til vores kunder.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation, samt håndtere regnskabs-/økonomiopgaver.

Modtagere af dine personoplysninger

Ved brug af vores hjemmeside indsamles cookies, og personoplysninger indeholdt heri videregives til tredjeparter, hvis du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden.

Når du kommunikerer med os, kan vi dele dine oplysninger med vores koncernforbundne selskaber.

Derudover kan personoplysninger som måtte indgå i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer) videregives til myndighederne, herunder SKAT.

Endvidere kan de personoplysninger, som vi benytter i forbindelse med kundeadministration (CRM) blive delt med vores koncernforbundne selskaber.

Desuden overlades dine personoplysninger til vores databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.

Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger overføres til USA. Overførselsgrundlaget er Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser, som vi har indgået med vores koncernforbundne selskab, som er beliggende i USA.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at kontakte på de oplysninger, som du finder i afsnittet "Kontakt" nedenfor.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi bevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne, medmindre andet er fastsat ved lov.

Slettefrister

  • Brug af vores hjemmeside (cookies): Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores cookiepolitik.
  • Når du kommunikerer med os: Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer) opbevares som udgangspunkt i [5] år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.
    De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig (såsom henvendelser via e-mail), slettes som udgangspunkt senest [12]  måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.
  • Elektroniske nyhedsbreve: Oplysninger relateret til udsendelse af newsletters og whitepapers slettes som udgangspunkt [2] år efter udsendelse af den seneste e-mail, medmindre du forinden har trukket dit samtykke tilbage.
  • Kundeadministration (CRM): Kundekontaktoplysninger i CRM-systemet, slettes som udgangspunkt [*] måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet er endeligt ophørt.

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med de ovenstående frister, medmindre vi har et konkret behov for at behandle oplysningerne i længere tid, fx i forbindelse med en sag eller aftale.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet "Kontakt".

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på  www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker mere information om dine rettigheder. Du kan kontakte os på mail@rdas.dk. Eller via kontaktformularen på vores hjemmeside.